Wij zijn verhuisd naar Hoofdstraat 101 A
New site under construction
Contact
   
Openingstijden
Hoofdstraat 101A
Kaatsheuvel
T 0416 - 272 360
E info@mustersoogzorg.nl
  ma:
di-do:
vr:
za:
gesloten
9:00 - 17:30 uur
9:00 - 20.00 uur
9:00 - 17:00 uur
    mustersoogzorg Disclaimer Print Contact Home

Disclaimer

Het auteursrecht op al het materiaal op de Musters Oogzorg website (alle paginas vallend binnen het domein www.mustersoogzorg.nl) berust bij Musters Oogzorg . Alle rechten van namen en -logos berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Musters Oogzorg informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de Musters Oogzorg website mag wel. Het liefst met de URL http://www.mustersoogzorg.nl/.
Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Musters Oogzorg een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Musters Oogzorg en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Ondanks het feit dat Musters Oogzorg zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Musters Oogzorg niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Musters Oogzorg beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Musters Oogzorg kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Musters Oogzorg niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Musters Oogzorg wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Musters Oogzorg per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Musters Oogzorg adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Musters Oogzorg te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Musters Oogzorg per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Musters Oogzorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Musters Oogzorg geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Musters Oogzorg wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Musters Oogzorg.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Musters Oogzorg behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.